Spúšťame 10. ročník projektu “Svet s tebou ma baví”.


Pokračujeme 10. ročníkom celoslovenského projektu „Svet s tebou ma baví“.

Projekt spája dva svety – svet zdravých, so svetom zdravotne a sociálne znevýhodnených detí a mládeže. Svet plný radosti, bez obmedzení, so svetom prekážok a izolácie. Cez zážitkové učenie, hudbu, tanec, výtvarné umenie, divadlo a šport, vnímame hodnoty okolo seba. Deťom a mladým ľuďom ponúka projekt celoročný  voľno-časový program a vzdelávanie.  Aktivity projektu  podporujú  zdravý vzťah k sebe samému, k rovesníkom i k dospelým, pozitívne vplývajú na intelektový, emocionálny a sociálny rozvoj.

Primárnym cieľom projektu  je poskytnúť bezprostredné zážitky, podporiť vnútornú motiváciu, rozšíriť vedomosti, pracovať v skupine.

Naším cieľom je zdokonaľovať tvorivý proces integrácie tak, aby jeho výsledkom boli univerzálne programy, hry  pre deti a mládež  s obmedzenou schopnosťou pohybu a vnímania. Naďalej vytvárať  podporné skupiny zamerané na špecifické problémy a vek detí. S mladými ľuďmi pracovať  individuálne podľa ich potrieb, poskytovať im sociálno-psychologické poradenstvo, hravú terapiu.

Sme radi, že programy ktoré  pripravujeme vás bavia. Ďakujeme za pozitívnu spätnú väzbu. Aj naďalej

budeme motivovať  celé rodiny  k vzájomnej empatii a spolupráci. Vytvárať priestor na  sebarealizáciu  dobrovoľníkov z radov stredoškolských a vysokoškolských študentov.

10.ročník projektu realizujeme za  podpory nášho dlhoročného partnera spoločnosti Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom. Veľká vďaka.

Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou podporili aktivity projektu. Za nezištnú pomoc ďakujeme našim mladým dobrovoľníkom.