História


6

Od svojho vzniku v roku 2003 skupina mladých ľudí – nadšencov rozbieha prvé zábavné aktivity pre školopovinné deti a mládež. Popri miestnych programoch začína aj regionálnu činnosť. Empatia pri jednorázových návštevách detských domovov prerastá v pravidelnú organizovanú činnosť charitatívneho charakteru. Počas letných prázdnin mnoho detí z detských domovov trávi s nami leto. Od roku 2005 máme patronát nad DD Nová Baňa. Za obdobie svojej existencie sa členovia združenia aktívne a úspešne podieľali na viacerých projektoch. Príkladom sú projekty „Príma prázdnin“ pre deti z detských domovov a sociálne slabých rodín, ktoré sme organizovali v spolupráci ÚPSVaR a obecnými úradmi v rámci nášho regiónu. Športový deň „Fair – Play“ – pre deti zdravotne znevýhodnené v spolupráci so ŠZŠ a DSS Nová Baňa Hrabiny. V spolupráci s Mestom Žiar nad Hronom, strednými školami a učilišťami v Žiari nad Hronom sme organizovali veľký zábavný program MISS Stredných škôl v Mestskom kultúrnom centre, kde sme každoročne pozývali významné osobnosti kultúry a umenia. Výťažok z podujatia bol venovaný zdravotne znevýhodneným deťom, pod mottom „Urobme svet lepší pre teba aj pre mňa“ a mnoho iných. Naším najstarším projektom je charitatívny projekt „Vianočný úsmev“, ktorý organizujeme pre zdravotne a sociálne znevýhodnené deti z celého Slovenska už od roku 2003. Veľkej obľube u našich členov sa tešia liečebno – rehabilitačné pobyty pre deti so zdravotným znevýhodnením. Liečebno – rehabilitačné pobyty v rámci projektu „Happy train“ podporovala od roku 2005 STV – Konto nádeje. Tejto cieľovej skupine boli venované aj integračné a vzdelávacie projekty pod názvom „Nikdy sa nevzdávaj“ a športové projekty „Hľadáme talenty roka“.

Prehľad regionálnych projektov: „Cestičky škriatkov“ – rok 2005 podporené spoločnosťou Baumit, s.r.o., „Prima leto“ – rok 2006 – podporené VÚC Banská Bystrica.

Celoslovenské projekty: „Hľadáme talenty roka“ – rok 2007, 2008, podporené SE, a.s. Bratislava.

Spolupráca s DSS a ŠZŠ Nová Baňa Hrabiny priviedla pracovníkov OZ Okáčik do priameho kontaktu so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ktoré na svet pozerali len cez okno svojej izby. Jednorázové aktivity a návštevy týchto detí v nás utvrdili myšlienku pomáhať zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži. A tak sa zrodil v roku 2006 projekt zameraný na integráciu zdravotne znevýhodnených detí a mládeže do spoločnosti pod názvom „Nikdy sa nevzdávaj“.

„Nikdy sa nevzdávaj“ – rok 2006 – 2010, podporený Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny SR a SE, a.s. Bratislava.

V roku 2007 sme získali ocenenie najaktívnejšie združenie mesta Žiar nad Hronom /viď. Kronika mesta Žiar nad Hronom/.

V roku 2009 získalo OZ Okáčik nové bezbariérové priestory aj vďaka pomoci mesta Žiar nad Hronom, čím sa otvorili nové možnosti na organizovanie celoročných klubových aktivít pre napĺňanie cieľov.

„Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ – projekty podporené ÚPSVaR v rokoch 2010 – 2012.

V roku 2011 združenie spustilo pilotný projekt „Svet s tebou ma baví“ s celoslovenskou pôsobnosťou.

V súčasnosti má práca OZ Okáčik svoj štandard, dynamiku. Má vypracovanú koncepciu činnosti. Sú v nej jasne definované prioritné ciele, časový harmonogram aktivít a indikátory úspešnosti.