Poradenstvo


V spolupráci CŠPP v Novej Bani , ktoré od  1.januára 2023 nesie názov Centrum  poradenstva a pomoci  Žarnovica – elokované pracovisko Nová Baňa sprostredkúvame  špeciálno – pedagogické služby pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami od raného veku.

Sprostredkúvame služby: psychológa, špeciálneho pedagóga, logopéda, liečebného pedagóga, diagnostické, terapeutické, poradenské pre rodičov, zákonných zástupcov, pedagógov a iných, metodické, výchovno – vzdelávacie a reedukačné.
V prípade záujmu o poskytované služby nás kontaktujte telefonicky na čísle +421 905 212 803 alebo e-mailom okacik@okacik.sk.

Sme tu pre vás, aby sme vám ich pomohli prekonať. A ako?

Formou zriadenia poradenstva v kancelárii nášho združenia, kde sa vám bude venovať psychologička zo špecializovaného pracoviska. Okrem výchovných problémov vám môže poskytnúť aj odbornú pomoc pri osobnom a profesijnom vývine vášho dieťaťa. V prípade potreby zariadime konzultácie aj s odborníkom na riešenie sociálnej situácie, poskytovanie rád z oblasti sociálneho zabezpečenia a poskytnutie odborných poradenských služieb špecializovanými inštitúciami.

Poskytujeme špeciálno – pedagogické služby pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami od raného veku. Cieľom špeciálno – pedagogickej starostlivosti v PP je dosiahnutie optimálneho rozvoja osobnosti klienta v záujme jeho spoločenského a pracovného uplatnenia.

Zameriavame sa na: deti predškolského veku, žiakov, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnych školách, žiakov, ktorí sa vzdelávajú integrovanou formou na základných a stredných školách.
Poskytujeme služby: psychológa, špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, diagnostické, terapeutické, poradenské pre rodičov, zákonných zástupcov, pedagógov a iných, metodické, výchovno-vzdelávacie a reedukačné.
V prípade záujmu o poskytované služby nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Individuálne a skupinové terapie

Čoraz viac sa dostáva do povedomia ľudí dôležitosť harmonického života rodiny. Psychické nadstavenie rodiny má zásadný vplyv na dieťa. Spôsob života sa taktiež podieľa na tvorbe jeho charakterových tendencii, teda spôsobe akým sa bude dieťa vo svete prejavovať. Rodičia neraz prechádzajú štádiom zmeny, počas ktorého čelia výkyvom nálad a niekedy i stavom úzkosti. Práve v tomto období je pre deti dôležitá zvláštna starostlivosť, ktorú vám dnes ponúkame aj my. Tu nájdete bezpečný priestor pre riešenie problému a budovanie vzťahu. To, čo sa vám snažíme poskytnúť, je viac radosti a spoločných chvíľ pre vás a vaše dieťa v období, ktoré je vyhradené práve vám.

Terapia hrou

Za pomoci terapeutov, školených o metódach práce s dieťaťom, poskytujeme individuálne alebo skupinové terapie, vedené s prihliadnutím na vek dieťaťa, zväčša hravou formou.
V terapii sa u dieťaťa nenásilnou a jemu prirodzenou formou koriguje jeho správanie, prechádza procesom emočného a osobnostného zretia, ktoré harmonizujúco pôsobí na kvalitu jeho života. Radosť, hravosť a bezstarostnosť sú emočnými stavmi, ktoré by sme našim deťom mali dopriať čo v najväčšej miere a to najmä v období, kedy na ne majú absolútny nárok. V prípade, že v ich emóciách dominuje strach, úzkosť a hnev, je nevyhnutné im podať pomocnú ruku.