Bulletin projektu “Svet s tebou ma baví 7”


Vydali sme bulletin projektu “Svet s tebou ma baví 7”.

Máme za sebou  7. ročník   projektu  „Svet s tebou ma baví „ Za toto obdobie sme vytvorili a uviedli do života mnoho výnimočných aktivít a programov, ktoré  u detí podporujú  zdravý vzťah k sebe samému, k rovesníkom i k dospelým, pozitívne vplývajú na intelektový, emocionálny a sociálny rozvoj. Zorganizovali sme miestne, regionálne i celoslovenské podujatia,  workshopy, rekondično-integračné pobyty s množstvom vzdelávacích, zábavných a tréningových akcií, športových turnajov  a súťaží. Aktivity projektu  prinášajú deťom, mládeži  skutočnú a dlhodobú zmenu života, nielen chvíľkové potešenie .

Účel a prínos projektu je uchopiteľný vo viacerých podobách – pomáha spoznávať okolitý svet tým, že vytvára príležitosti, cez ktoré spoznávame bežné radosti života. Spája deti a ich rodičov, spája dobrovoľníkov, študentov, mladých ľudí, ochotných pomáhať nášmu tímu. Spája organizátorov, odborníkov a partnerov. Deťom dáva odvahu ukázať, čo sa v nich skrýva.

Inšpirujeme  sa navzájom a hľadáme nové možnosti spolupráce s mnohými organizáciami a dobrovoľníkmi, ktorí nám pomáhajú vniesť inovatívne prvky do našej práce. Naším cieľom je zdokonaľovať tvorivý proces integrácie tak, aby jeho výsledkom boli univerzálne programy, hry  pre deti a mládež  s obmedzenou schopnosťou pohybu a vnímania.

Za obdobie trvania projektu sa stali  osvedčenou  a dôležitou súčasťou  našich aktivít   „komunitné halo kruhy„ –  čas, ktorý venujeme deťom a mládeži  prispieva k dobrej atmosfére a posilneniu pozitívnej sociálnej klímy v kolektíve.

Upozorňujeme na jedinečnosť každého dieťaťa, ale zároveň reagujeme na ich problémy, motivujeme celé rodiny k vzájomnej empatii a spolupráci. Pomáhame  sociálne znevýhodneným deťom, ktorých rodičia  sú v hmotnej núdzi v  programe “Niekedy stačí tak málo“.  Mapujeme, sieťujeme akútne potreby týchto detí, formou spolupráce so školami, ÚPSVaR Žiar nad Hronom. Vlastnou iniciatívou dosahujeme prvé hmatateľné výsledky. Konečným výstupom tejto iniciatívy je uľahčenie a socializácia detí z málo podnetného  prostredia.

Projekt „Svet s tebou ma baví“ je svet, v ktorom si veľa pomáhame. Veľká vďaka patrí naším podporovateľom – partnerom projektu. Za nezištnú pomoc ďakujeme našim mladým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhajú pri organizovaní náročných podujatí. Bez vás by sme to nedokázali. Ďakujeme za vaše kamarátstvo, ľudskosť a radosť, ktorú šírite okolo seba.

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 7