Dávame  priestor pre  odbornú prax študentov  vysokých škôl.


Na základe uzatvorenej dohody pokračujeme v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela Pedagogickou fakultou  – Katedrou sociálnej práce v Banskej Bystrici.

Študenti počas praxe majú možnosť prehĺbiť si teoretické vedomosti v oblasti metód práce s cieľovou skupinou  cez preventívne aktivity projektu „Svet s tebou ma baví“ s využitím inovatívnych prvkov  metód  SP, ktoré podporujú detí v plnšom spojení so sebou a v zmysluplnej interakcii s okolím. Sú  v priamom kontakte s cieľovou skupinou, aktívne sa zapájajú do skupinovej práce. Môžu si overiť ako v praxi funguje interdisplinárny prístup, metódy a aktivity, ktorých cieľom je emocionálny a sociálny rozvoj deti, podpora sociálnej integrácie  deti so zdravotnými problémami. Mladým študentom tak dávame príležitosť poznať svet detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením, lepšie mu rozumieť a chápať zmysel integrácie a inklúzie.

Sme presvedčení, že takáto forma súčinnosti teórie s praxou je tá najvhodnejšia alternatíva, aby budúci odborníci prostredníctvom metód sociálnej práce, vedeli čo najlepšie pomôcť tejto cieľovej skupine ľudí. Touto cestou chceme poďakovať naším odborníkom Mgr. Andrei Pavlovej – sociálny pracovník, PaedDr. Petre Belanovej –  špeciálny pedagóg so zameraním na poskytovanie služieb v oblasti programu neurofeedback z CŠPP Nová Baňa, Mgr. Eva Lacková, PhD. – Katedra psychológie Pedagogická fakulta UMB – garant projektu.

Vo februári, marci a v apríli absolvovali u nás prax dvaja študenti denného magisterského štúdia sociálnej práce.

Tu je názor  študentky:

ZDÔVODNENIE ŠTUDENTA TÝKAJÚCE SA ODPORUČENIA RESP. NEODPORUČENIA ZARIADENIA PRE ABSOLVOVANIE PRAXE INÝM ŠTUDENTOM

OZ Okáčik zastáva významné miesto pri usporadúvaní hodnotových rebríčkov detí a mládeže a takisto má značný vplyv pri formovaní osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Zo všeobecných prínosov môžem vyzdvihnúť predovšetkým: spoznávanie nových ľudí, socializácia, udržanie a rozvoj psychických a fyzických schopností. Rôznorodosťou preventívnych aktivít vo voľnom čase sa predchádza sociálno-patologickým javom, prináša deťom a mládeži v ich živote zmenu v tradičnom stereotype. Deťom dáva možnosť rozvíjať svoje schopnosti a dokážu tak napredovať v osobnostnom rozvoji. Výsledky potvrdzujú skutočnosť, že projekt pomáha budovať fyzickú aj psychickú stránku jednotlivca, rozvíja povahové vlastnosti, rozumové schopnosti a takisto kooperáciu a komunikáciu, ktorá je nevyhnutná pri akomkoľvek kolektíve. Napĺňa ciele, dáva každému rovnakú šancu, nepozná hranice povyšovania. Deti a mládež  berú rozdiely a inakosť ako prirodzenú súčasť života, odbúravajú  sa tak ich negatívne návyky, predsudky a odsudzovania. Činnosť občianskeho združenia Okáčik má veľmi pozitívny vplyv na deti a mládež v meste, vytvára bezpečný priestor na aktívne využívanie voľného času, bezplatne a s takou empatiou. Vytvára pozitívny priestor pre deti a mládež bez ohľadu na ich zdravotné postihnutie, ekonomickú , sociálnu situáciu či pôvod, odporúčam študentom sociálnej práce, absolvovať prax v občianskom združení Okáčik. Mne osobne priniesla možnosť absolvovania praxe v tejto organizácií, vyskúšať si aplikáciu metód sociálnej práce, spoznať inovatívne metódy sociálnej práce, realizovať prácu v skupine detí, viesť individuálny rozhovor a sociálne poradenstvo. Mala som možnosť svoje poznatky z teórie sociálnej práce aplikovať do praxe sociálnej práce, čo mi ako študentke sociálnej práce dalo do mojej budúcej praxe v tomto odbore nové skúsenosti a poznatky.

Týmto by sa chcela poďakovať mojej sprievodkyni v praxi pani Ľubici Mokrošovej, za čas, ochotu, empatiu, informácie, ktoré mi počas praxe poskytla.

Bc. Martina Pulišová

Sociálna práca, 2.roč. Mgr.