Svet s tebou ma baví


Chceme byť lúče slnka pre vaše deti, pre vás rodičov, pre váš život.“

Mať zdravé dieťa je tým najväčším šťastím. Rodičia mu môžu vybrať škôlku, školu, ísť s ním na ktorékoľvek ihrisko, či zapísať ho do záujmového krúžku. Ale čo keď sa narodí dieťatko, ktoré je nejakým spôsobom znevýhodnené? V našom meste žije mnoho takýchto detí. Či už ide o telesné alebo mentálne postihnutie, prípadne iný druh zdravotného oslabenia. Zamysleli sme sa niekedy aké možnosti vzdelávania a využívania voľného času majú tieto deti?
Aby sme rodičom takýchto detičiek aspoň trochu uľahčili život dlhodobo pripravujeme rôzne projekty nielen miestneho či regionálneho, ale aj celoslovenského charakteru.

Zvládnutie mnohých prekážok máme vo svojich rukách, no neraz potrebujeme niekoho, kto nás povzbudí a poskytne nám potrebnú podporu. Cez aktivity projektu „Svet s tebou ma baví“ podporujeme detí v plnšom spojení so sebou a v zmysluplnej interakcii s okolím. Dávame im pocit istoty a vzájomného rešpektu, vytvárame prostredie, v ktorom sa cítia rovnocenní a akceptovaní.
Projekt dáva príležitosť rozvíjať svoj talent, získať nové zručnosti, spoločne sa zabávať, pracovať v skupine, vzdelávať, spestriť si voľný čas. Vytvára podmienky na sebarealizáciu, na prezentáciu talentu a spolu s tým dáva pocit radosti.

Svet s tebou ma baví – popis projektu

Projekt “Svet s tebou ma baví”, podporený z fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska, spája dva svety – svet zdravých so svetom zdravotne znevýhodnených detí. Svet plný radosti, bez obmedzení, so svetom prekážok a izolácie. Naším cieľom je zapojiť zdravotne znevýhodnené deti do sveta farieb, hier, hudby a divadla ich zdravých rovesníkov. Dať im pocítiť, že aj keď sú iní, sú výnimoční. Celoročne, pravidelne, za pomoci odborníkov chceme rozvíjať ich osobnosť prostredníctvom vybraných životných zručností, posilniť ich sebavedomie, odbúrať bariéry zdravej populácie voči postihnutým a vytvoriť vzájomnú starostlivosť v skupine, ktorá bude fungovať aj po skončení projektu. Projekt otvára túto problematiku i širšej verejnosti, ktorá sa môže na chvíľu zastaviť a zamyslieť nad situáciou týchto detí, pričom sa zúčastňuje na tom, ako tento stav zmeniť, ako sa im priblížiť. Aby sme zážitky detí umocnili a umožnili zrelaxovať aj ich rodičom, zúčastnia sa letného integračného pobytu, kde budú môcť prezentovať svoj talent a nadobudnuté schopnosti.

Na základe doterajších skúsenosti s komunitou, s ktorou pracujeme sme dospeli k záveru, aký nesmierny význam má pre našu cieľovú skupinu odborné poradenstvo. V spolupráci s odborníkmi z Centra špeciálno – pedagogického poradenstva v Novej Bani sme zriadili bezplatné psychologické poradenstvo. Okrem výchovných problémov môže poskytnúť aj odbornú pomoc pri osobnom a profesijnom vývine dieťaťa. Poradenstvo je určené deťom ranného, predškolského, školského veku a mládeži s postihnutím mentálnym, telesným, zmyslovým, rečovým, viacnásobným, deťom s poruchami učenia, rodičom a súrodencom klientov.

Pozrite si bulletin, ktorý sme vydali pri príležitosti ukončenia 6. ročníka projektu Svet s tebou ma baví 6.

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 6 

Svet s tebou ma baví 7

Projekt “Svet s tebou ma baví” pokračuje svojim siedmym ročníkom (október 2017 – október 2018), pod názvom “Svet s tebou ma baví 7″.

Účel a prínos projektu je uchopiteľný vo viacerých podobách – pomáha spoznávať okolitý svet tým, že vytvára príležitosti, cez ktoré spoznávame bežné radosti života. Spája deti a ich rodičov, spája dobrovoľníkov, študentov, mladých ľudí, ochotných pomáhať nášmu okáčikovskému tímu. Spája organizátorov, odborníkov a partnerov. Deťom dáva odvahu ukázať čo sa v nich skrýva. Rodičom poznanie, že ak sa vyskytnú momenty, kedy  strácajú vieru, naši odborníci sú  tu pre nich, aby im pomohli. V pomoci mnohým rodinám budeme pokračovať počas celého roka formou odborného poradenstva, individuálnych a skupinových terapií. Aby aj obyčajný deň nás napĺňal šťastím. Už tým, že môžeme byť spolu, že sme sa naučili počúvať sa navzájom, že si vieme pomáhať a tolerovať sa. Okamihy, ktoré nám dávajú silu zvládať dni plné náhlenia a povinnosti. Napríklad celkom jednoduché chvíle vo vzájomnej radosti a spokojnosti. Projekt vytvára podmienky na spoluprácu a komunikáciu v tíme, vedie mladých ľudí tiež k zodpovednosti, rozvíja ich kreativitu. Vytvárajú sa skupinky rovesníkov starších a mladších detí. Naši dobrovoľníci pomáhajú pri aktivitách, sú pre deti staršími kamarátmi a zároveň vzormi. Veríme, že všetko čo spolu prežívame má zmysel a chceme, aby to bolo prínosom aj pre iných ľudí. Veď motivácia, ktorá prichádza, keď si niekto uvedomí, že v neho verí ešte niekto ďalší, pomáha nám všetkým. Citujem slová, ktoré napísal dobrovoľník Marcel: „ Ďakujem za možnosť spoznať Vás… jeden z najväčších prínosov do života…otvorené oči, náruč a srdce… srdcom Okáčik.“ Nech aj siedmy ročník  sa nesie v znamení nášho motta „Sme tolerantní sme hraví, svet s tebou ma baví.“

Okáčikovský strom šťastia

Radi by sme sa s vami podelili o príjemnú atmosféru, ktorá vládla u nás v utorok, 7. 11. 2017. Urobili sme si „Okáčikovský strom šťastia“ – ako symbol nášho priateľstva, ochrany a istoty. Oživí priestor v našej kancelárii, prinesie pohodu a radosť. Pridali sa k nám aj rodičia – prezradíme vám o nich, že sa radi fotia – ale nepovedzte to nikomu 

Pozrite si foto a video z letného rekondično – integračného pobytu „Svet s tebou ma baví 6“ v hoteli Flóra Dudince, 17. 8.  – 20. 8. 2017

Prečítajte si báseň, ktorú o pobyte „Svet s tebou ma baví 6“ opäť zložila  jedna z jeho účastníčok Ajka.

Pozrite si foto a video z letného rekondično – integračného pobytu „Svet s tebou ma baví 5“ v hoteli Flóra Dudince, 18. 8.  – 21. 8. 2016

Prečítajte si báseň, ktorú o pobyte „Svet s tebou ma baví 5“ zložila jedna z jeho účastníčok Ajka.

 

Rozpis aktivít projektu „Svet s tebou ma baví 7“:

Deň Čas aktivita
Utorok 14:00-15:00 hod. Boccia, Cornhole, Svet pod lupou
Streda 14:00-15:00 hod. Výtvarné štúdio
Piatok 14:00-15:00 hod.
15:00-16:30 hod.
Tanečné štúdio
Hry v telocvični

Bližšie informácie a oznamy o podujatiach nájdete na našej web stránke www.okacik.sk, v sekcii Pripravujeme.

Svet pod lupou 

Svet pod lupou je cyklické vzdelávanie mládeže metodikou, ktorá je založená na zdieľaní vnímania otázok o dnešnom svete, cez zážitkové učenie. Pomáha mladým ľuďom so špecifickými potrebami objavovať seba a spoznávať mnoho vecí, ktoré hýbu svetom mladých. Primárnym cieľom vzdelávania je celoročne zdokonaľovať zručnosti, komunikáciu, príležitosť rozšíriť vedomosti, napr. aj v anglickom jazyku, pracovať v skupine. 

Fubaby 2018 – 7. ročník Festivalu umenia a dizajnu Banská Bystrica

Umenie robí náš život krajším, inšpirovaným a naplneným. A tak sme s radosťou prijali pozvanie nášho kamaráta Tomáša Marianeka, laureáta ZRNKA TALENTU, na jeho šansónový koncert, v ktorom vystúpila aj herečka a šansonierka Petra Sabová a herec Igor Šimeg. Prostredie nádvoria Radnice na Námestí SNP, v Banskej Bystrici dodalo koncertu svoje čaro. Nádherný koncert, ďakujeme za možnosť byť súčasťou Fubaby. Sú priateľstvá, ktoré pretrvávajú navždy, láskavé srdcia, momenty, ktoré nás spájajú, chvíle, keď zabúdame na čas. Znovu sme mali možnosť porozprávať sa, pocítili silu vzájomnej radosti, ktorú sa snažíme rovnako okolo seba rozdávať.

Pohyb bez bariér

Je medzinárodná súťaž  je otvorená pre všetky tanečné skupiny  (CVČ, S-CVČ, ZUŠ, S-ZUŠ, občianske združenia, jednotlivcov…jednoducho pre všetkých, ktorí milujú tanec). Svoju osobitnú kategóriu majú znevýhodnení tanečníci, ktorým chce organizátor  poskytnúť priestor pre ich integráciu a tým podporiť ich seberealizáciu. 

Už druhý rok sa tejto súťaže zúčastňuje aj naše okáčikovské tanečné duo P&E. Sme na nich hrdí za ich výsledky. 23. 3. 2018 opäť získali s choreografiou „Rolly Rolly“ zlatú medailu – prvé miesto a postup do finále v Žiline.

Pozrite si aj foto zo semifinálového kola súťaže „Pohyb bez bariér 2018“

Ďalšie záujmové aktivity

Nekonvenčným prístupom a netradičnými technikami rozvíjame talent zdravých detí a zároveň ponúkame prežiť zdravotne a sociálne znevýhodneným deťom a ich rodinám dni vyplnené zaujímavým a užitočným programom, v ktorom dominuje variabilita, originalita, vynaliezavosť, túžba objavovať a schopnosť produkovať množstvo  inovatívnych nápadov. Cez zážitkové učenie, hudbu, tanec, výtvarné umenie, divadlo a šport, vnímajú hodnoty okolo seba.

Pozrite si video „Sandpainting“ – terapia maľovanie do piesku

Na rekondično-integračnom pobyte „Vianočný úsmev“ 3. – 6. 1. 2017 v Sklených Tepliciach sme na točili okrem iného aj toto video.

Hráme netradičné hry a učíme sa nové veci

Fašiangový Cornhole turnaj

Navštívil nás Tomáš s Katkou a Andrejom

Foto-digi štúdio – robíme pozvánku na Vianočný boccia turnaj

Pozrite si bulletin, ktorý sme vydali pri príležitosti ukončenia 6. ročníka projektu Svet s tebou ma baví 6.

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 6 

Pozrite si bulletin, ktorý sme vydali pri príležitosti ukončenia 5. ročníka projektu Svet s tebou ma baví 5.

Bullletin-projektu-svet-s-tebou-ma-bavi-5

svet-s-tebou-ma-bavi-5

Pozrite si bulletin, ktorý sme vydali pri príležitosti ukončenia 4. ročníka projektu Svet s tebou ma baví 4.

Bulletin projektu Svet s tebou ma baví 4

Sve s tebou ma baví 4

Pozrite si bulletin, ktorý sme vydali pri príležitosti ukončenia 3. ročníka projektu Svet s tebou ma baví 3.

Bulletin projektu Svet s tebou ma bavi 3 

Bulletin OZ Okacik - Svet s tebou ma bavi 2013-2014

 Pozrite si tiež video z predchádzajúcich sérií projektu Svet s tebou ma baví

Svet s tebou ma baví 3 – letný rekondično – integračný pobyt 2014

Svet s tebou ma baví 2 – letný rekondično-integračný pobyt 2013

Chceš vedieť ešte viac?

Ak chceš vedieť viac o podujatiach Svet s tebou ma baví, pozri si nasledovné informácie.

Sladké prekvapenie

Sladké prekvapenie
Nie je nad sladké prekvapenie z lásky. Dnes sa nám o také postarala pani Janka Matejová a jej šikovné cukrárky. Zavolali nám, že majú tortu pre deti z Okáčika. Veľmi pekne ďakujeme, bola vynikajúca. Takto sladko sme letné prázdniny ešte neodštartovali. Sme vďační za všetkých dobrých ľudí, ktorí nám pomáhajú robiť deti...

Fubaby 2018

Fubaby 2018
FUBABY 2018 - 7. ročnik festivalu umenia a dizajnu Umenie robí náš život krajším, inšpirovaným a naplneným. A tak sme s radosťou prijali pozvanie nášho kamaráta Tomáša Marianeka, laureáta ZRNKA TALENTU, na jeho šansónový koncert, v ktorom vystúpila aj herečka a šansonierka Petra Sabová a herec Igor Šimeg. Prostredie nádvoria...
Zobraziť všetky Svet s tebou ma baví